Zřizovatel organizace

Zřizovatel ogranizace

Město Otrokovice
nám. 3. května 1340
765 23 Otrokovice


Web: www.otrokovice.cz


Kontaktní adresa

SENIOR Otrokovice, p.o.
K. Čapka 1615
765 02 Otrokovice
Tel.: +420 576 771 677
E-mail:
vardanova@senior.otrokovice.cz


Náš profil

Na financování našich služeb se podílejí:

město Otrokovice

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zlínkský kraj

statutární město Zlín

Veřejné závazky poskytovaných sociálních služeb


Veřejný závazek domova pro seniory - SENIOR C


Posláním Domova pro seniory je poskytnout důstojný život seniorům, kteří nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu postupné ztráty soběstačnosti, případně závažných změn zdravotního stavu. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů,  směřuje k udržení, případně rozvoji schopností seniorů a napomáhá při zprostředkování  kontaktů s rodinou a okolím.


Služby domova pro seniory jsou  určeny:
• seniorům (starším 65 let) se ztrátou soběstačnosti, případně se  závažnými změnami zdravotního stavu, kteří  z těchto důvodů nemohou žít ve své vlastní domácnosti a  potřebují  celodenní  podporu a pomoc druhé osoby.


Omlouváme se, ale služby v domově pro seniory  nejsme schopni  poskytnout:
• seniorům, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
• seniorům s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence,replica watches jejichž stav vyžaduje pobyt v domově se zvláštním režimem,

• seniorům s mentálním nebo mentálním a kombinovaným postižením,
• seniorům, s  nimiž se nelze na základě komunikační bariéry domluvit (např. osoby neslyšící, osoby hluchoněmé a osoby hluchoslepé) a seniorům  s úplnou ztrátou zraku,
• seniorům, kteří potřebují specializovanou psychiatrickou péči, mají psychiatrické onemocnění nebo trpí chronickým duševním onemocněním,
• seniorům závislým na alkoholu či jiných návykových látkách.


Zásady poskytované služby:
• úcta k člověku projevená citlivým, chápavým a tolerantním přístupem,
• individuální přístup k člověku s důrazem na jeho přání a potřeby,
• respektování vlastního rozhodnutí člověka,
• zachování maximálního soukromí člověka,
• podpora směřující k udržení nezávislosti člověka,
• loajalita a týmový duch v organizaci.  


Kdy a kde jsou služby domova pro seniory poskytovány:
Služby jsou poskytovány nepřetržitě – celodenně v Otrokovicích.
Budova C:  Domov pro seniory – Otrokovice, na ulici třída Spojenců 1840 – kapacita 54 míst


Poskytujeme tyto základní služby

  • ubytování, stravu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygieny
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
  • sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím (zprostředkování služeb, kulturní a společenský život
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí


Cíle domova pro seniory:

1. Umožnit seniorům prostřednictvím individuální podpory a péče  přiblížit se běžnému způsobu života jakým žili doma a jakým žijí jejich vrstevníci.
• podpora a pomoc je uživateli poskytovaná na základě Individuálního plánu,  který zahrnuje všechny oblasti potřeb uživatele a jeho přání,  je dojednáván s uživatelem tak, aby byla podpora uživateli poskytována  podle jeho představ včetně dodržování jeho zvyklostí a rituálů,
• v průběhu poskytování  služby je s uživatelem Individuální plán  průběžně přehodnocován,  podpora a péče je přizpůsobena aktuálním potřebám,  představám a přáním uživatele.
• ve spolupráci s rodinou uživatele je přizpůsobeno prostředí v pokoji představám uživatele

2.  Uživatelé jsou v domově podporováni v udržení svých schopností a dovedností, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a mají možnost aktivně trávit svůj čas.
• do péče o uživatele jsou zařazovány vhodné formy podpory k udržení jeho schopností v péči o vlastní osobu, zejména v oblasti zvládání hygieny, oblékání, stravování,
• pečující personál připravuje pro uživatele vhodné formy aktivit podporujících udržení jeho hybnosti - rehabilitační ošetřování, nácvik chůze s využitím kompenzačních pomůcek, cvičení s aktivně-pasivním trenažérem a aktivní i pasivní individuální či skupinové cvičení,
• je vytvářena široká nabídka k aktivnímu trávení času v domově a uplatnění dovedností uživatelů, ze které má uživatel možnost výběru,
• v případě potřeby je uživateli zprostředkována společnost dobrovolníka k aktivnímu trávení času, např. při doprovodu na vycházky, využití knihovny,replica watches uk posezení v kavárně,

3. Uživatelům je v domově poskytována pomoc při udržování přirozených sociálních vztahů se svojí rodinou, přáteli, známými.
• v průběhu roku jsou pořádány různé kulturní a společenské akce, na které jsou zváni příbuzní, přátelé a známí uživatelů služeb,
• rodinní příslušníci mají možnost zapojit se do péče o svého blízkého – forma jejich pomoci při péči o uživatele je zahrnuta do Individuálního plánu uživatele.


Schválila: Ing. Ivana Vardanová – ředitelka SENIOR Otrokovice
Datum a místo schválení:  Otrokovice, 1. 12. 2014

Touto revizí se nahrazuje dokument: Veřejný závazek domova pro seniory ze dne 1. 1. 2014.

  

Bližší informace o službě viz odkaz SENIOR C - Služby - Domov pro seniory, odlehčovací služba

 

Novinky

04.01.2019

Výběrové řízení na pozici personalistka a mzdová účetní

více »

04.01.2019

Jídelní lístek od 7. ledna do 13. ledna 2019

více »

04.01.2019

Kouzelnická show Jana Vaidiše

více »

04.01.2019

Tříkrálový koncert

více »

04.01.2019

Relaxace se světelnými efekty

více »

04.01.2019

Karel Čapek

více »

04.01.2019

Tři králové

více »

04.01.2019

Poděkování firmě BIORA z Hodonína

více »

03.01.2019

Jídelní lístek od 31. prosince do 6. ledna 2019

více »

19.12.2018

Posezení u vánočního stromku

více »

Archiv novinek