Zřizovatel organizace

Zřizovatel ogranizace

Město Otrokovice
nám. 3. května 1340
765 23 Otrokovice


Web: www.otrokovice.cz


Kontaktní adresa

SENIOR Otrokovice, p.o.
K. Čapka 1615
765 02 Otrokovice
Tel.: +420 576 771 677
E-mail:
vardanova@senior.otrokovice.cz


Náš profil

Na financování našich služeb se podílejí:

město Otrokovice

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zlínkský kraj

statutární město Zlín

Veřejné závazky poskytovaných sociálních služeb


Veřejný závazek domova se zvláštním režimem

 

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytnout důstojný a bezpečný život osobám se sníženou soběstačností, které nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu omezených poznávacích schopností, problémů s orientací, vnímáním, pamětí, vyjadřováním.  Každodenní podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, směřuje k udržení schopností a dovedností seniorů a napomáhá při zprostředkování  kontaktů s rodinou a okolím.Služby domova se zvláštním režimem jsou určeny:
Seniorům (starším 65-ti let věku), kteří trpí Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence, z tohoto důvodu nemohou žít ve své vlastní domácnosti a potřebují pravidelnou podporu či pomoc, případně dohled druhé osoby.

 

KOMENTÁŘ: Jedná se o seniory se sníženými poznávacími schopnostmi, s problémy s orientací (v čase, místě, osobě), vnímáním, pamětí (krátkodobou i dlouhodobou), vyjadřováním se, s častými změnami chování a nálad a se zvládáním běžných činností.

 

Omlouváme se, ale služby v domově se zvláštním režimem nejsme schopni poskytnout:
• seniorům s mentálním nebo mentálním a kombinovaným postižením,
• seniorům, s  nimiž se nelze na základě komunikační bariéry domluvit (osoby neslyšící, osoby hluchoněmé a osoby hluchoslepé) a seniorům  s úplnou ztrátou zraku,
• seniorům závislým na alkoholu či jiných návykových látkách.
fake rolex


Služby poskytované uživatelům v domově se zvláštním režimem mají určitá specifika:


• podrobné informace o uživateli a jeho zvyklostech, rituálech zjišťujeme z více zdrojů (od rodinných příslušníků, pozorováním atd.), na základě nich přizpůsobujeme službu uživateli (pracujeme s životním příběhem a biografickou anamnézou uživatele),

• uživateli je zajištěn trvalý dohled personálu a pomoc při provádění každodenních činností,

• přizpůsobena je komunikace s uživateli – opakování, připomínání, případně slovní doprovázení denních činností, názorná forma (fotografie, obrázky, ukázka činností),
• v domově pracuje stálý a neměnný tým zaměstnanců, jejich počet odpovídá potřebám uživatelů,

• průběh dne v domově má určitou strukturu/řád, který dává uživatelům pocit bezpečí, dále je jim poskytována pomoc při organizování aktivit v průběhu dne,

• mapován je pohybu uživatelů – na chodbách je instalován kamerový systém,

• otevírání dveří při odchodu je zajištěno „otočnou koulí“,

• balkonové dveře jsou opatřeny bezpečnostní pojistkou.
 

Zásady poskytované služby vychází se zásad SENIORu:
• úcta k člověku projevená citlivým, chápavým a tolerantním přístupem
• individuální přístup k člověku s důrazem na jeho přání a potřeby
• respektování vlastního rozhodnutí člověka
• zachování maximálního soukromí člověka,
• podpora směřující k udržení nezávislosti člověka
• loajalita a týmový duch v organizaci  

 


Cíle domova se zvláštním režimem:


1. Umožnit seniorům prostřednictvím individuální podpory a péče přiblížit se běžnému způsobu života jakým žili doma a poskytovat jim v domově pocit bezpečí.
• podpora a pomoc je uživateli poskytovaná na základě Individuálního plánu, který zahrnuje všechny oblasti potřeb uživatele, je dojednáván s uživatelem a jeho rodinou tak, aby zohledňoval schopnosti, zvyklosti a rituály uživatele,
• v průběhu poskytování služby je Individuální plán průběžně přehodnocován, podpora a péče je přizpůsobena aktuálním potřebám uživatele.
• postupně získáváme informace o uživateli (pozorování, biografická anamnéza, denní záznamy, životní příběh), abychom s ním navázali co nejlepší kontakt, porozuměli jeho neverbálním signálům a navodili uživateli pocit bezpečí (využitím validace a prvků bazální stimulace proškoleným personálem)

 

2.  Uživatelé jsou v domově podporováni v udržení svých schopností a dovedností, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a prostřednictvím plánovaných aktivit je smysluplně naplňován čas uživatele.
• do péče o uživatele jsou zařazovány vhodné formy podpory a činnosti k udržení jeho schopnosti v péči o vlastní osobu, zejména v oblasti zvládání hygieny, oblékání, stravování a hybnosti,
• pečující personál připravuje pro uživatele každodenně smysluplné aktivity podporující zachování fyzických a kognitivních funkcí (kognitivní rehabilitace, reminiscence, pohybové a taneční terapie)

 

3. Uživatelům je v domově poskytována pomoc při udržování přirozených sociálních vztahů se svojí rodinou, přáteli, známými.
• v průběhu roku jsou pořádány různé kulturní a společenské akce, na které jsou zváni příbuzní, přátelé a známí uživatelů služeb,
• rodinní příslušníci mají možnost zapojit se do péče o svého blízkého – forma jejich pomoci při péči o uživatele je zahrnuta do Individuálního plánu uživatele.
• spolupracujeme s rodinou na tvorbě životního příběhu uživatele,
replika

Novinky

04.01.2019

Výběrové řízení na pozici personalistka a mzdová účetní

více »

04.01.2019

Jídelní lístek od 7. ledna do 13. ledna 2019

více »

04.01.2019

Kouzelnická show Jana Vaidiše

více »

04.01.2019

Tříkrálový koncert

více »

04.01.2019

Relaxace se světelnými efekty

více »

04.01.2019

Karel Čapek

více »

04.01.2019

Tři králové

více »

04.01.2019

Poděkování firmě BIORA z Hodonína

více »

03.01.2019

Jídelní lístek od 31. prosince do 6. ledna 2019

více »

19.12.2018

Posezení u vánočního stromku

více »

Archiv novinek