Zřizovatel organizace

Zřizovatel ogranizace

Město Otrokovice
nám. 3. května 1340
765 23 Otrokovice


Web: www.otrokovice.cz


Kontaktní adresa

SENIOR Otrokovice, p.o.
K. Čapka 1615
765 02 Otrokovice
Tel.: +420 576 771 677
E-mail:
vardanova@senior.otrokovice.cz


Náš profil

Na financování našich služeb se podílejí:

město Otrokovice

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zlínkský kraj

statutární město Zlín

Veřejné závazky poskytovaných sociálních služeb


Veřejný závazek denního stacionáře


Posláním denního stacionáře je individuálním přístupem vytvářet v uživatelích pocit jistoty,  bezpečí a prostřednictvím vhodných aktivit podporovat udržení jejich schopností a soběstačnosti. Být místem, které je vhodnou alternativou domácího prostředí a které poskytne prostor pro setkávání s vrstevníky.

Cílová skupina

Služby denního stacionáře jsou určeny:
 osobám (starším 45 let)  s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence, jejichž stav vyžaduje pomoc druhé osoby.


Omlouváme se, ale služby v denním stacionáři nejsme schopni poskytnout:
 osobám jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování intenzivní či vysoce specializované péče ve zdravotnickém zařízení
 osobám  s jiným mentálním handicapem či jinou psychiatrickou diagnózou
 osobám se závislostí na omamných látkách (alkohol, drogy…)
 osobám s těžkým sluchovým a zrakovým postižením z důvodu komunikační bariéry
 zájemcům žádajícím o službu, kterou neposkytujeme
Službu nemůžeme poskytnout taktéž z důvodu naplnění kapacity denního stacionáře.


Cíle denního stacionáře:

1. ve spolupráci s rodinou poskytovat uživatelům  individuální podporu a pomoc, pocit jistoty a bezpečí, vědomí sounáležitosti, úcty a uznání
• podpora a pomoc je uživateli poskytovaná na základě Individuálního plánu, který zahrnuje všechny oblasti potřeb uživatele, je dojednáván s uživatelem a jeho rodinou tak, aby zohledňoval schopnosti, zvyklosti a rituály uživatele,
• v průběhu poskytování služby je Individuální plán průběžně přehodnocován, podpora a péče je přizpůsobena aktuálním potřebám uživatele,
• postupné získávání informací o uživateli (pozorování, biografická anamnéza, denní záznamy, životní příběh), abychom s ním navázali co nejlepší kontakt, porozuměli jeho neverbálním signálům a navodili uživateli pocit bezpečí (využitím validace a prvků bazální stimulace proškoleným personálem).

2. podporovat uživatele v udržení svých schopností a dovedností, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a prostřednictvím plánovaných aktivit smysluplně naplňovat čas uživatele a podporovat jeho kontakt s vrstevníky
• pečující personál připravuje pro uživatele každodenně smysluplné aktivity podporující zachování fyzických i kognitivních funkcí (kognitivní rehabilitace, reminiscence),
• v průběhu roku jsou pořádány různé kulturní a společenské akce, které jsou možností ke kontaktu s vrstevníky.


Zásady poskytované služby:
• úcta k člověku projevená citlivým, chápavým a tolerantním přístupem,
• individuální přístup k člověku s důrazem na jeho přání a potřeby,
• respektování vlastního rozhodnutí člověka,
• podpora směřující k udržení nezávislosti člověka,
• loajalita a týmový duch v organizaci.  


Kde se denní stacionář nachází:
• SENIOR – budova C, ulice třída Spojenců 1840, Otrokovice – kapacita 5 míst

Časová dostupnost služby:
pondělí – pátek 7.00 hod – 15.30 hod – případně dle individuálních potřeb uživatele je možno provozní dobu stacionáře přizpůsobit (maximálně však do 18 hod.)


Základní poskytované činnosti jsou v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy
  • aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí.


Dále mohou uživatelé využívat následující služby poskytované v prostorách budovy C: zprostředkovanou dopravu do stacionáře a zpět domů, kadeřnictví, pedikúru, kavárnu Naděje, návštěvy bohoslužeb, knihovnu.


Schválila: Ing. Ivana Vardanová – ředitelka SENIORu
Datum a místo schválení:  V Otrokovicích dne 10.12.2012
Platnost veřejného závazku: od 1.1.2013


Bližší informace o službě viz odkaz Denní stacionář

Novinky

09.11.2018

SENIOR Otrokovice, p.o., získal Cenu kvality v sociální péči

více »

09.11.2018

Výběrové řízení na pozici aktivizační pracovník

více »

09.11.2018

Výběrové řízení na pozici pracovník v sociálních službách

více »

09.11.2018

Výběrové řízení na pozici kuchař/ka

více »

09.11.2018

Výběrové řízení na pozici pracovník/ce v sociálních službách v terénu

více »

09.11.2018

Výběrové řízení na pozici všeobecná sestra

více »

09.11.2018

Jídelní lístek od 19. listopadu do 25. listopadu 2018

více »

09.11.2018

Ohlédnutí za známou osobností - Jiří Suchý

více »

09.11.2018

Ohlédnutí v čase - 10 let historie SENIORu C

více »

09.11.2018

Víkendová zahradní terapie

více »

Archiv novinek