Zřizovatel organizace

Zřizovatel ogranizace

Město Otrokovice
nám. 3. května 1340
765 23 Otrokovice


Web: www.otrokovice.cz


Kontaktní adresa

SENIOR Otrokovice, p.o.
K. Čapka 1615
765 02 Otrokovice
Tel.: +420 576 771 677
E-mail:
vardanova@senior.otrokovice.cz


Náš profil

Na financování našich služeb se podílejí:

město Otrokovice

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zlínkský kraj

statutární město Zlín

SENIOR OTROKOVICE


ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ
příspěvkové organizace  SENIOR Otrokovice

I. Základní ustanovení

 • Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování všech zaměstnanců organizace a informovat veřejnost o chování, které je oprávněna očekávat.

 • Zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv tak, jak jsou vyjádřeny v Listině základních lidských práv a svobod, řídí se platnými zákony tohoto státu a závaznými předpisy, souvisejícími s výkonem jejich povolání.

 • Všichni zaměstnanci pečují o uživatele služeb ve smyslu Etického kodexu, neboť práce s této oblasti nemůže být vykonávána pouze podle předpisů a norem, ale mnohem více zaleží na etice, chování, trpělivosti a obětavosti při péči o naše uživatele.


II. Etické zásady ve vztahu k uživatelům služeb

 • Pomáháme lidem, kteří naší podporu a pomoc potřebují, bez ohledu na národnost, rasu, víru, věk, pohlaví, politické přesvědčení, ekonomickou situaci a společenské postavení.

 • Chováme se zdvořile a přistupujeme ke každému člověku jako k jedinečné lidské bytosti s pochopením, úctou, empatií, trpělivostí a citlivě reagujeme na jeho potřeby.

 • Respektujeme důstojnost každého člověka, jeho soukromí, důvěrnost jeho sdělení a neposkytujeme žádnou informaci bez jeho souhlasu, pokud se nejedná o akutní ohrožení jeho života. Nikdo nesmí zneužít ve vztahu k uživateli jeho důvěru a závislost žádným způsobem.

 • Každý člověk je vždy rovnocenným partnerem, který dle úrovně svých fyzických   a duševních sil spolurozhoduje o rozsahu a způsobu poskytované podporya pomoci.

 • Zaměstnanci nevyžadují ani nepřijímají dary a žádná další zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování o službě nebo narušit profesionální přístup k uživateli či žadateli nebo jež by bylo možno považovat za odměnu za práci,která je jeho povinností.


III. Etické zásady ve vztahu k organizaci a k spolupracovníkům

 • Zaměstnanci plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků k organizaci, za svou práci nesou plnou odpovědnost a snaží se, aby úroveň a kvalita služeb byla, co možná nejvyšší.

 • Pokud si zaměstnanec není jist, zda jde o činnost slučitelnou s výkonem práce v organizaci, projedná záležitost se svým nadřízeným. Zaměstnanci dávají přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy.

 • Zaměstnanci respektují pokyny svých nadřízených i ostatních odborných pracovníků a snaží se využívat a čerpat ze znalostí a zkušeností svých kolegů.

 • Základem vztahů mezi zaměstnanci je vzájemně čestné, slušné a společensky korektní chování. Kritické připomínky vůči ostatním pracovníkům organizace jsou řešeny pouze na pracovišti a nikdy ne před uživatelem či žadatelem o službu.

 • Všichni zaměstnanci dbají na udržení a zvyšováni prestiže svého povolání i organizace. I v mimopracovní době vystupují tak, aby nesnižovali důvěru v očích veřejnosti.

 • Zaměstnancům je umožněno se vzdělávat a udržovat si, případně si zvyšovat kvalifikaci potřebnou pro výkon své profese.


IV. Závěr

 • Etický kodex jako součást vnitřních norem je pro každého zaměstnance závazný a jeho nedodržování může být posuzováno jako porušení pracovní kázně se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

 • Etický kodex nabývá platnosti dnem podpisu ředitelky organizace a účinnosti dnem 1. 8. 2008.

V Otrokovicích, dne 1. 8. 2008
Ing. Vardanová Ivana
ředitelka organizace


Novinky

04.01.2019

Výběrové řízení na pozici personalistka a mzdová účetní

více »

04.01.2019

Jídelní lístek od 7. ledna do 13. ledna 2019

více »

04.01.2019

Kouzelnická show Jana Vaidiše

více »

04.01.2019

Tříkrálový koncert

více »

04.01.2019

Relaxace se světelnými efekty

více »

04.01.2019

Karel Čapek

více »

04.01.2019

Tři králové

více »

04.01.2019

Poděkování firmě BIORA z Hodonína

více »

03.01.2019

Jídelní lístek od 31. prosince do 6. ledna 2019

více »

19.12.2018

Posezení u vánočního stromku

více »

Archiv novinek